Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Ile mogę dorobić do renty socjalnej?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniIle mogę dorobić do renty socjalnej?

W przypadku pobierania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesnego podjęcia zatrudnienia, może ulec zawieszeniu prawo do pobierania renty z ZUS. Zawieszanie prawa do renty socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu m.in. zatrudnienia reguluje art. 10 ustawy o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 135, poz. 1268).

 

Art. 10 ust. 1 ustawy przewiduje, że prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zawieszenie prawa do renty następuje za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat Prezesa GUS z 10 lutego 2009 r. przewiduje, że wynagrodzenie to wynosi 3.096,55 zł w czwartym kwartale 2008 roku. W okresie od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. zawieszenie prawa do renty socjalnej nastąpi po osiągnięciu przychodu przekraczającego kwotę 929,00 zł. Wysokość przychodu powodującego zawieszenie renty ulega zmianom wraz ze zmieniającą się kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach.
Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. 2003 nr 135 poz. 1268 z późn. zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. 2009 nr 9 poz. 114)