Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Jestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Chciałabym się dowiedzieć...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Chciałabym się dowiedzieć...

Jestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Chciałabym się dowiedzieć, czy z racji tego rodzaju orzeczenia mogę za darmo jeździć autobusami MZK i PKS i czy mam prawo do zasiłku opiekuńczego?

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie przewiduje ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ustawa przewiduje natomiast następujące ulgi w stosunku do osób niepełnosprawnych:

1. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

2. Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

3. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) wg stanu na dzień 25 kwietnia 2005 r.

Ulgi w komunikacji miejskiej zależą od lokalnych przewoźników i ustalane w regulaminach świadczenia usług.

W związku z powyższym osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie jest uprawniona do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; na ogół jest również tak, że przejazd środkami komunikacji miejskiej dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest ulgowy, ale nie jest bezpłatny.


Na podstawie art. 16. ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje obecnie w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Na podstawie art. 75 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat lub wymagają opieki innych osób, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2008 r. wynosi on 163,15 zł miesięcznie.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury lub renty, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie osób uprawnionych do renty lub emerytury przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Tym osobom bowiem dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 04.39.353 ze zm.)
Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 nr 139 poz. 992 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.07.2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006 nr 130 poz. 903)