Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Jestem osobą niepełnosprawną i studiuję gdzie mogę składać wniosek o dofinansowanie...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJestem osobą niepełnosprawną i studiuję gdzie mogę składać wniosek o dofinansowanie...

Jestem osobą niepełnosprawną i studiuję gdzie mogę  składać wniosek o dofinansowanie Programu STUDENT?

Program STUDENT skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczeniami równoważnymi), które pobierają naukę w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. Ponadto osoby te muszą spełniać poniższe warunki:
1.    średni miesięczny dochód brutto nie może przekraczać wartości 120% najniższego wynagrodzenia w przeliczeniu na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie bądź 150% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samodzielnie gospodarujących
2.    nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
3.    jeśli osoba w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON, którą rozwiązano z winy osoby niepełnosprawnej

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne oraz dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.
Wniosek należy złożyć w oddziale PFRON właściwym ze względu na siedzibę szkoły, w której pobierana jest nauka.
Dofinansowanie może przyjąć dwie formy- albo dofinansowanie kosztów nauki, albo stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki składane są w terminie 10.09 - 10.10 każdego roku realizacji programu. Można ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki także w drugim półroczu, np. w sytuacji, gdy wniosek nie został wniesiony w terminie, tj. od 10 września do 10 października. Wtedy termin na wniesienie wniosku to 1 - 28 luty każdego roku. Jeśli rok akademicki (szkolny) rozpoczyna się w danej szkole w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego, wnioski należy składać w terminie 1 – 28 luty, a jeśli w drugim półroczu- w terminie 10 wrzesień – 10 październik każdego roku realizacji programu.
Wnioski o stypendium specjalne można składać przez cały rok.
Dofinansowanie w danym półroczu nie może przekroczyć kwoty pięciokrotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92)