Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Należy pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzedni okres zatrudnienia.

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Należy pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzedni okres zatrudnienia.

 

Pracownik mający 6-miesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki sprawowanej przez pracownika. Należy pamiętać, że w takim przypadku pracodawca, oprócz wniosku składanego do pracodawcy, dotyczącego udzielania mu urlopu wychowawczego, dołącza także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 230, poz. 2291) urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, złożony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza skorzystać z tego urlopu. We wniosku pracownik wskazuje:

datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,

okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

 

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej, ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka, gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Należy pamiętać, że pracownik może, nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, wycofać swój wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego poprzez złożenie w formie pisemnej stosownego oświadczenia w tej sprawie.

 

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

Należy pamiętać, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu (jedynymi dopuszczalnymi sytuacjami, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, są ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz wymienione w Kodeksie pracy przyczyny, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).