Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Kiedy pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKiedy pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi?

Kiedy pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi?

Sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia to:

Kiedy pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi?

 

Sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia to:

 

    * okoliczności osobiste: 2 dni - ślub pracownika lub urodzenie się jego dziecka, zgon i pogrzeb małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 1 dzień – ślub dziecka pracownika, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Z prawem do wynagrodzenia.

    * honorowego oddania krwi, a także badań zaleconych przez stację krwiodawstwa na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa. Z prawem do wynagrodzenia,

    * wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony, na czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania. Pracownikom, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania przysługuje na ich żądanie zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, którą wypłaca organ wzywający,

    * wezwania przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykroczenia na czas niezbędny do stawienia się przed w/w organami. Przysługuje rekompensata utraconego zysku, a także zwrot kosztów podróży od organów wzywających,

    * wezwania w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rekompensata za utracony zarobek od organu wzywającego,

    * obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych. Przysługuje pracownikowi wynagrodzenie,

    * wezwania w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty. Świadkowi przysługuje zwrot utraconego zarobku i poniesionych przez niego kosztów związanych z wezwaniem, natomiast specjaliście przysługuje ponadto wynagrodzenie,

    * uczestniczenia w działaniach ratowniczych, wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu na czas niezbędny - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego na szkolenie pożarnicze, tylko osobom będącym członkami ochotniczej straży pożarnej. Przysługuje ekwiwalent, który jest wypłacany z budżetu gminy tylko w godzinach za które nie otrzymał wynagrodzenia,

    * uczestniczenia w akcji ratowniczej, wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu przysługuje ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za czas niezbędny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

    * konieczności wykonywania obowiązku świadczeń osobistych polegających na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa, zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska i likwidacji jego skutków. Przysługuje ryczałt godzinowy,

    * gdy pracownik prowadzi zajęcia dydaktyczne w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej lub jednostce badawczo – naukowej. Łączny wymiar zwolnień nie może przekraczać 6 godzin tygodniowo i 24 godzin miesięcznie. Pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy,

    * posiedzenia rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego pracodawcy, gdy pracownik jest jej członkiem, na czas niezbędny do uczestniczenia w jej posiedzeniach. Pracownikowi nie przysługuje ani wynagrodzenie ani rekompensata,

 

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 

    * w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,

    * w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.