Startarrow Kampania społeczna arrow Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Zgodnie z zapisami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkami rodziny są:

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkami rodziny są:

 

    * dziecko własne;

    * dziecko małżonka;

    * dziecko przysposobione;

    * wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę;

    * dziecko obce w ramach rodziny zastępczej;

    * do ukończenia przez nie (tj. dzieci wymienionych w pkt 1-5) 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku;

    * małżonek;

    * wstępny pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia.

 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się następujących członków rodziny:

 

    * dzieci, które nie ukończyły 18 lat (lub 26 lat, jeśli kontynuują naukę) i nie pobierają renty rodzinnej;

    * dzieci - bez ograniczenia wieku – jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie pobierają renty rodzinnej;

    * bezrobotnych członków rodziny niezależnie od tego, czy mają przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

    * małżonków nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, itp.);

    * osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz osoby nie pobierające tych świadczeń z przyczyn określonych w Ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

    * osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej;

    * osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu.