Startarrow Regulamin arrow Regulamin Konkursu

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni MedialniREGULAMIN KONKURSU „LODOŁAMACZE 2016”

 

§ 1 Warunki udziału


1. W konkursie mogą brać udział:
    • pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na otwartym i chronionym rynku pracy,
    • osoby i instytucje działające na rzecz promocji aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

2. Udział w konkursie może zgłosić pracodawca lub jego umocowany przedstawiciel, a także inna osoba lub podmiot działający w imieniu pracodawcy.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Internecie na stronie www.lodolamacze.info.pl oraz w siedzibie Organizatora. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Zgłoszenie (nominacja) pracodawcy do konkursu przez osobę lub podmiot niebędący jej umocowanym przedstawicielem wymaga załączenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy zgłaszanego do konkursu.

5. Inauguracja konkursu LODOŁAMACZE 2016 w poszczególnych regionach odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 maja 2016 roku.


6. Termin nadsyłania zgłoszeń (formularzy zgłoszeniowych) mija 30 lipca 2016 roku – decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu poczty elektronicznej lub data wypełnienia formularza w systemie on-line.

7. Zgłoszenia można nadsyłać mailem, faksem, pocztą lub poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy konkursu przesyłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nich zawartych w celach realizacji konkursu. Wszystkie dane teleadresowe Organizatora dostępne są na formularzu zgłoszeniowym lub na stronie internetowej konkursu.

8. Organizator i Kapituły konkursu zapewniają całkowitą dyskrecję oraz zobowiązują się do nie przekazywania żadnych informacji dotyczących uczestników konkursu, oraz innych nadesłanych dokumentów bez ich wiedzy i zgody.

9. Informacje o inauguracji konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora.

§ 2 Cele i zakres tematyczny konkursu
 
1. Cel konkursu:
 •  Promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
 • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • badanie poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,
 • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • uwrażliwienie pracodawcy na działalność charytatywną oraz członkostwo w organizacjach społecznych,
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

 

§ 3 Kapituły
 
1. Kapitułę konkursu powołuje Organizator konkursu.

2. Liczba Członków Kapituły (jury) nie może przekraczać 20 osób. W obradach Kapituły mogą uczestniczyć z prawem głosu Patroni Honorowi konkursu lub ich przedstawiciele.
 
3. Ogólne kryteria oceny, według których Kapituły dokonają wyboru zwycięzców są następujące:
 •  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie i rodzaje niepełnosprawności;
 •  liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ostatnim roku;
 • promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 • działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 • dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie rehabilitacji medycznej (w tym liczba osób niepełnosprawnych skierowanych na turnusy rehabilitacyjne);
 • działalność charytatywna (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych)

 

§ 4 Przebieg konkursu

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego (I) i centralnego (II).

2. W pierwszym etapie Kapituły regionalne, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów konkursu w kategoriach:

 •   Zatrudnienie Chronione1
 •   Otwarty Rynek Pracy2
 •   Instytucja3

 

3. Data rozpoczęcia nadsyłania zgłoszeń: 1 kwietnia 2016 r.
Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 30 lipca 2016 r.

 

4. Podsumowanie i wręczenie nagród pierwszego etapu konkursu w poszczególnych regionach nastąpi w okresie od 1 września do 25 września 2016 r. Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do centralnego etapu konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2016.

 

5. Kapituła etapu II wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają tytuły LODOŁAMACZA 2016, w kategoriach:

 •   Zatrudnienie Chronione1
 •   Otwarty Rynek Pracy2
 •   Instytucja3

 

1. Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
2. Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku (bez względu na formę prawną), w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy
3. Instytucja – pracodawcy niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej

 

 

6. Kapituły I i II etapu konkursu mają prawo przyznać także dwa dodatkowe tytuły w kategoriach:

 •   Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.
 •   Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Przyznając nagrody w tych dwóch kategoriach Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów w tych kategoriach drogą elektroniczną na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły Konkursu na wskazany przez Organizatora adres e-mail. Wybór laureatów następuje zwykłą większością głosów.

Kapituła Ogólnopolska przyznaje tytuł Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego z kandydatów zgłoszonych na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły Konkursu na wskazany przez Organizatora adres e-mail.

 

7. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne. Kapituła z braku odpowiedniej kandydatury ma prawo nie przyznać tytułu LODOŁAMACZA 2016 w danej kategorii.

 

8. Tytuł LODOŁAMACZA 2016 może zostać przyznany również finaliście, który uzyskał tytuł LODOŁAMACZA w poprzednich edycjach konkursu.

 

9. Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród etapu centralnego konkursu odbędzie się na Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się 29 września 2016 roku.

 

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana przez patronów medialnych konkursu oraz w serwisie internetowym konkursu.

 

11. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Organizator i powołane przez niego biuro konkursu.

12. O dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomi Organizator.§ 5 Nagrody

1. Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani na łamach serwisu internetowego konkursu.

 

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, medal lub statuetkę, która zostanie wręczona na uroczystej Gali przez Organizatora.

 

3. Ponadto zwycięzcy konkursu uzyskują:

 • możliwość posługiwania się certyfikatem „Lodołamacz – Pracodawca Wrażliwy Społecznie” przez 12 miesięcy,
 • możliwość umieszczenia logotypu „Lodołamacze” na produktach, materiałach promocyjnych i marketingowych przez 12 miesięcy,