Startarrow Regulamin arrow Regulamin Konkursu

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni Medialni
Sponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


REGULAMIN KONKURSU LODOŁAMACZE 2023
 

 

 § 1 Warunki udziału

 1. W konkursie mogą brać udział:
  • pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na otwartym i chronionym rynku pracy,
  • zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  • osoby i instytucje działające na rzecz promocji aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  • dziennikarze, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem,
  • pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy,
  • pracodawcy wdrażający strategię ESG /CSR, uwzględniają  kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
  • zarządcy/właściciele obiektów, przestrzeni publicznych, komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Udział w konkursie może zgłosić pracodawca lub jego umocowany przedstawiciel, a także inna osoba lub podmiot działający w imieniu pracodawcy. Członkowie Kapituły powinni nominować minimum dwóch kandydatów do tytułu Lodołamacza do każdej z kategorii Konkursu przesyłając nominację do 30 czerwca 2023 r. na adres e-mail:
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Internecie na stronie www.lodolamacze.info.pl. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenie (nominacja) pracodawcy do konkursu przez osobę lub podmiot niebędący jej umocowanym przedstawicielem wymaga załączenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy zgłaszanego do konkursu.
 5. Inauguracja konkursu LODOŁAMACZE 2023 w poszczególnych regionach odbędzie się w dniach od 8 maja do 15 lipca 2023 roku.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń (formularzy zgłoszeniowych) mija 15 sierpnia 2023 roku – decyduje data wypełnienia formularza w systemie on-line.
 7. Zgłoszenia wysyłamy poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy konkursu przesyłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nich zawartych w celach realizacji konkursu. Wszystkie dane teleadresowe Organizatora dostępne są na formularzu zgłoszeniowym lub na stronie internetowej konkursu.
 8. Organizator i Kapituły konkursu zapewniają całkowitą dyskrecję oraz zobowiązują się do nie przekazywania żadnych informacji dotyczących uczestników konkursu, oraz innych nadesłanych dokumentów bez ich wiedzy i zgody.
 9. Informacje o inauguracji konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora.

 

 § 2 Cele i zakres tematyczny konkursu

Cel konkursu:

  • promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
  • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • badanie poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • uwrażliwienie pracodawcy na działalność charytatywną oraz członkostwo w organizacjach społecznych,
  • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk,
  • wyłonienie obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury,
  • wyróżnianie i nagradzanie dostępu do informacji cyfrowej bez barier,
  • promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników,
  • przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników. Promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  • Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony- wzrost gospodarczy ma prowadzić do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, ochronę zasobów przyrodniczych.

 

§ 3 Kapituły

 1. Kapitułę konkursu powołuje Organizator konkursu.
 2. Liczba Członków Kapituły (jury) nie może przekraczać 40 osób. W obradach Kapituły mogą uczestniczyć z prawem głosu Patroni Honorowi konkursu lub ich przedstawiciele.
 3. Ogólne kryteria oceny, według których Kapituły dokonają wyboru zwycięzców są następujące:
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie i rodzaje niepełnosprawności,
  • liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ostatnim roku,
  • promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  • działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  • działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  • działalność w zakresie rehabilitacji medycznej (w tym liczba osób niepełnosprawnych skierowanych na turnusy rehabilitacyjne),
  • działalność charytatywna (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych),
  • rozwiązania architektoniczne i techniczne umożliwiające w pełni samodzielne korzystanie z obiektu/ przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne,
  • działania promujące zdrowie w miejscu pracy, działania na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników, działania edukacyjne - zdrowotne,
  • działalność mająca na celu rozwijanie aktywności sportowej pracowników,
  • budowania przez media wizerunku osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników,
  • udział osób niepełnosprawnych na stanowiskach kierowniczych
  • promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  • działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu, budowanie biznesu w oparciu o ekologię lub wsparcie społeczne.

 

§ 4 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego (I) i centralnego (II).
 2. W pierwszym etapie Kapituły regionalne, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów konkursu w kategoriach:
  • Zatrudnienie Chronione, *
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
  • Otwarty Rynek,
  • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)
  • Instytucja,
  • Zdrowa Firma,
  • Przyjazna Przestrzeń- Dostępność,
  • Dziennikarz Bez Barier,
 3. Data rozpoczęcia nadsyłania zgłoszeń: 8 maja 2023 r.

Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 15 sierpnia 2023 r.

 1. Podsumowanie i wręczenie nagród pierwszego etapu konkursu w poszczególnych regionach nastąpi w okresie od 1 września do 30 września 2023r. Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do centralnego etapu konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2023.
 2. Kapituła etapu II wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają tytuły LODOŁAMACZA 2023, w kategoriach:
  • Zatrudnienie Chronionej, *
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa,
  • Otwarty Rynek,
  • Instytucja,
  • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)
  • Zdrowa Firma,
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność,
  • Dziennikarz Bez Barier.
 3. Zatrudnienie Chronione – tyko pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej ,
 4. Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa-  tylko pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zawodowej,
 5. Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku (bez względu na formę prawną),
 6. Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)- Kampanie społeczne, marketing zaangażowany społecznie, programy etyczne dla pracowników, budowanie otwartości i różnorodności w miejscu pracy, raportowanie społeczne, ochrona środowiska i klimatu, innowacje w obszarze ESG, wolontariat pracowniczy, współpraca międzysektorowa.
 7. Instytucja – pracodawcy  niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej,
 8. Zdrowa firma- pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne,
 9. Przyjazna przestrzeń- dostępność, obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępność cyfrowa,
 10. Dziennikarz bez barier – dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem,
 11. Kapituły I i II etapu konkursu mają prawo przyznać także dwa dodatkowe tytuły w kategoriach:
  • Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznając nagrody w tych dwóch kategoriach Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów we wszystkich kategoriach drogą elektroniczną do 30 czerwca 2023 r. Wybór laureatów następuje zwykłą większością głosów.
 12. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne. Kapituła z braku odpowiedniej kandydatury ma prawo nie przyznać tytułu LODOŁAMACZA 2023 w danej kategorii.
 13. Tytuł LODOŁAMACZA 2023 może zostać przyznany również finaliście, który uzyskał tytuł LODOŁAMACZA w poprzednich edycjach konkursu.
 14. Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród etapu centralnego konkursu odbędzie się na Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się 12 października 2023roku.
 15. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana przez patronów medialnych konkursu oraz w serwisie internetowym konkursu.
 16. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Organizator i powołane przez niego biuro konkursu.
 17. O dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomi Organizator.
 18. Organizator Konkursu może zorganizować posiedzenie kapituł w sposób zdalny.
 19. Organizator Konkursu może zorganizować Gale regionalne i Galę Ogólnopolską wprowadzając modyfikacje lub nowe formy wręczenia nagród. 

 

 

§ 5 Nagrody

 1. Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani na łamach serwisu internetowego konkursu.
 2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, medal lub statuetkę, która zostanie wręczona na uroczystej Gali przez Organizatora.
 3. Ponadto zwycięzcy konkursu uzyskują:
  • możliwość posługiwania się certyfikatem „Lodołamacz – Pracodawca Wrażliwy Społecznie” przez 12 miesięcy,
  • możliwość umieszczenia logotypu „Lodołamacze” na produktach, materiałach promocyjnych i marketingowych przez 12 miesięcy.